Jdi na obsah Jdi na menu

Původně chodila rozsečská a svojkovická mládež do školy 
v Nové Říši. Odtud byla obec vyškolena 13. března 1788.
Nejprve se vyučovalo po domech, tak jak to bylo zpočátku
obvyklé na vesnicích i ve městech, než byla zřízena )
samostatná školní budova.

V Rozseči byl upraven roku 1800 nákladem obcí Rozseč
a Svojkovice na jednotřídní školu s malým bytem pro správce
školy dům č. 39, samozřejmým příslušenstvím byl chlév
pro dobytek, malý dvorek a sklep. Prvním učitelem (správcem)
zde byl ustanoven Bernard Procházka, který do té doby učil
v Nové Říši. Prezentační právo (tj. právo jmenovat učitele)
měl novoříšský klášter, respektive jeho opat, který se také
staral o učitelův plat a údržbu školní budovy.
Ročně klášter přispíval 10 sáhy měkkého dřeva na otop školy
i bytu učitele. Obce Rozseč a Svojkovice přispívaly
poskytnutím potahů a podle potřeby řemeslníků a pomocníků.
Budova školy byla rozšířena na dvoutřídní roku 1874, ale
sloužila již jen jedenáct let. Žactvu i učitelů se snažili
pomoci někteří dobrodinci, z nichž nejvíce finančních darů
poskytl opat Jan Nepomuk Pelikán, novoříšský farář
Milon Prixl daroval v letech 1826 - 1859 dětem papíry, křídy,
školní potřeby a peníze a roku 1859 daroval 5 zlatých
na zakoupení "užitečných českých knih" do školní knihovny.

Obrazek


Stará škola pak sloužila jako byty pro učitele. Roku 1924
ji část pronajala Reiffeisenka, založená roku 1921 pro
Rozseč, Svojkovice a Zdeňkov. Jejím pokladníkem byl
učitel Richard Novák. Ten byl od 1. září roku 1934 ustanoven
správcem školy v Malém Pěčíně a na toto místo byl zvolen
jeho bratr, rolník a místní varhaník Ludvík Novák.
Celý domek koupila Reiffeisenka 23. srpna 1937 za 19 500 Kč
a zaplatila i převodní poplatky. V té době patřila stará
škola Bohumilu Šmahlovi. Patřilo k ní i políčko o výměře
asi půl míry (přibližně 9,5 arů).

Roku 1885 byla zřízena z č. 4 nákladem 8 000 zlatých nová
dvoutřídní škola s bytem pro správce a pokojíkem pro dalšího
učitele. O náklady se podělil klášter a obě obce. Učitelé
měli k dispozici louku zvanou "Pořadnice", která k č. 4
patřila. Zároveň byla zřízen nová školní kronika, kterou
začal psát školní správce Antonín Tichý. Ještě v úvodu se
zmiňuje o předchozí školní kronice, která se však ztratila.
Roku 1883 byla vyhloubena na školním dvoře studna.

SEM NASKENOVANÝ VÝSTŘIŽEK Z NOVIN

Tzv. industriální vyučování (tedy pozdější pracovní či
praktickávýchova)byla zavedeno od školního roku 1887/88,
jehož první učitelkou byla Františka Slavíková ze Staré Říše.
Téhož roku dostala škola darem pastvisko, které bylo
pak pronajímáno a z tohoto výtěžky byly opatřovány školní
potřeby. Roku 1890 daroval škole farář a konsistorní rada
Cyril Žídek Stručný naučný slovník Jakuba Malého (8 svazků)
v ceně 35 zlatých, mimo to metodický výklad katechismu
(2 svazky) a Stručnou katolickou dogmatiku. Roku 1924 byla
vyměněna okna v první třídě a dveře ve druhé třídě,
vše nákladem 2 650 Kč. O tři roky později byla vyčištěna
studna a namísto dřevěné osazena litinovou pumpou, kterou
dodal a namontoval želetavský strojník František Silvestr
za 920 Kč. O prázdninách dostala první třída dvě skříně
a 14 nových čtyřsedadlových lavic za 2 822 Kč. V září pak
byla ve dřevníku postavena nová prádelna. Během válečných
let 1939 - 1945 nebyla školní kronika psána. Němečtí, polští
a ukrajinští uprchlíci přijeli do Rozseče na deseti vozech
8. dubna 1945 jako "národní hosté" a byli ubytováni ve škole.
Bylo jich celkem 89. Jeli ze Slezska přes Litomyšl
a Havlíčkův (tehdy opět Německý)Brod a cesta jim trvala šest
týdnů. Poláci a Ukrajinci odjeli kolem 15. května. Tím se
uvolnila jedna třídaa 23. května mohlo začít vyučování. Němci
odjeli až 1. Června, ale předtím uklidili třídu i prostory
a toalety, které užívali. V roce 1946 byla pořízena nová
podlaha ve 2. třídě nákladem 7 000 Kč. Byly opraveny vnitřní
omítky a třídy byly vymalovány. U vchodu byl zřízen nový
kabinet. Roku 1950 byla natřena všechna okna a dveře
a instalováno nové elektrické osvětlení a do tříd byla
namontována nová umyvadla. V lednu následujícího roku byly
pořízeny nástěnné tabule, poličky na obuv pro děti a nádobí
do školní kuchyně.V roce 1951 byla vyměněna okna a na školní
zahradě byl zřízen bazén. Zahrada byla nově oplocena, rovněž
byly zakoupeny nové lavice a upravena podlaha. V létě byly
vyměněny okapy. Roku 1960 byla opravena střecha. Následujícího
roku se v září a říjnu vyučovalo na směny, protože byla
vyměňována podlaha a okna v 1. třídě. V průběhu roku dostala
škola nové gramorádio a diaprojektor.

Sem dvě fotografie s dětmi ze zahrady

Roku 1963 byla zakoupena do obou tříd nová kamna.
O prázdninách roku 1965 byl nákladem 45 000 Kčs upraven byt
ředitele školy, byla do něj zavedena voda ze školní studny
a vybudována koupelna. Následujícího roku byly o prázdninách
opraveny záchody, které již byly ve špatném stavu a byly
instalovány nové hromosvody. O prázdninách roku 1967 byl
budován nový byt pro druhou učitelku a pod ním se souhlasem
školského odboru garáž nákladem ředitelky školy. Následkem
z řízení bytu byl zmenšen kabinet, takže část pomůcek musela
být přemístěna do bývalé prádelny ve dvoře. Škola byla
vybavena magnetofonem a sluchátky. Na podzim roku 1969 bylo
nade dveřmi do dvora postaveno zástřeší, aby byly chráněny
před nepřízní počasí. Následujícího roku byla opravena
střecha, do tříd byly zakoupeny nové skříně a kolem zahrady byl
místo dřevěného natažen plot z drátěného pletiva.
Na začátku školního roku 1973/74 klesl počet žáků na 27,
proto byla škola přeměněna opět na jednotřídku. V srpnu 1973
byla škola opatřena novou venkovní omítkou. O prázdninách roku
1974 byl zřízen plot mezi dvorem školy a zahradou a byla
opravena parketová podlaha ve volné třídě, která byla
využívána jako tělocvična. V roce 1975 dostala škola mezi
jinými pomůckamii promítací přístroj. V dalším školním roce
měla škola 14 žáků.Došlo k posledním úpravám budovy a k
přemístění kabinetu do bývalého učitelského bytu nad garáží.

Obrazek
Bývalá škola, foto září 2008

Škola byla zrušena ke 30. červnu roku 1977 a děti jezdí opět
do Nové Říše. Budova pak sloužila jako družstevní ubytovna
pro brigádníky a jako skladiště. Učitelský byt byl pronajat.
V roce 2004 byla prodána do soukromých rukou.


Při ztrátě staré kroniky je možno zjistit počet žáků
ve škole až od školního roku 1888/89. V některých obdobích
pak školní kronika nebyla vedena, nebo nebyl rozlišeny počty
hochů a dívek v jednotlivých třídách. Obvykle byl kombinován
do I. třídy 1. a 3. postupný ročník, do II. třídy 2., 4. a 5.
postupný ročník.Do jednotřídky i dvojtřídky chodily děti
z 1. - 5. postupného
ročníku, od školního roku 1973/74 pak chodil podle nového
výnosu jen 1. - 4. postupný ročník. Tím byl také snížen počet
dětí na malých školách, aby mohly být snáze zrušeny. Bohužel
představenstvo obce nepochopilo význam školy v místě, a proto
Rozseč patřila k těm obcím, které školu zrušily. Některé jiné,
stejně velké obce jako Rozseč, si ji však dokázaly udržet až
do současné doby.


Školní I. třída II. třída celkem
rok dětí
hoši dívky hoši dívky

1888/89 32 28 27 21 108

1889/90 33 35 40 28 136

1890/91 25 30 37 24 116

1891/92 29 28 43 34 134

1892/93 27 31 38 36 132

1893/94 32 26 27 35 120

1894/95 36 23 25 34 118

1895/96 31 22 30 37 120

1896/97 30 27 33 31 121

1897/98 25 29 35 27 116

1898/99 29 27 37 30 123

1899/1900 34 26 35 31 126

1900/01 27 24 28 30 109

1901/02 29 28 33 31 121

1902/03 26 30 43 33 132

1903/04 148

1904/05 134


1911/12 27 26 36 39 118

1912/13 29 22 28 35 114

1913/14 26 20 26 31 103

1914/15 19 20 27 31 97

1915/16 23 14 29 30 96

1916/17 v obou třídách 42 hochů 53 děvčat 95

1917/18 31 16 18 22 87

1918/19 30 24 24 16 94

1919/20 v obou třídách 57 hochů 45 děvčat 102

1920/21 31 22 26 20 99

1921/22 27 20 23 20 90

1922/23 22 14 33 22 91

1923/24 19 9 29 24 81

1924/25 16 10 26 23 75

1925/26 19 15 24 18 76

1926/27 18 18 25 14 75

1927/28 23 15 21 11 70

1928/29 20 15 15 12 62

1929/30 24 14 11 18 67

1930/31 19 19 16 17 71

1931/32 21 18 19 18 76

1932/33 22 17 17 21 77

1933/34 23 17 16 20 76

1934/35 20 19 18 19 76

1935/36 21 24 23 21 99

1936/37 21 22 21 21 85

1937/38 23 18 15 25 81

1938/39 19 19 17 21 76


1944/45 20 19 18 19 76

1945/46 15 17 17 10 59

1946/47 19 13 11 12 55

1947/48 21 13 8 11 53

1948/49 11 9 19 14 53

1949/50 16 16 13 11 55


1951/52 v obou třídách 21 hochů 27 děvčat 48

1952/53 17 31 48

1953/54 18 29 47

1954/55 19 27 46

1955/56 20 22 42

1956/57 17 21 38

1957/58 14 16 30

1958/59 15 15 30

1959/60 16 22 38

1960/61 15 16 31

1961/62 14 23 37

1962/63 14 19 33

1963/64 14 22 36

1964/65 12 24 36

1965/66 24 11 35

1966/67 15 25 40

1967/68 12 22 34

1968/69 17 16 33

1969/70 13 14 27

1970/71 14 16 30

1971/72 15 16 31

1972/73 9 22 31

Díky odsunutí 5. Ročníku do Nové Říše klesl počet žactva na 20 a proto byla zrušena druhá třída a škola se stala jednotřídní.

1973/74 v jedné třídě bylo 7 hochů 13 děvčat 20

1974/75 7 11 18

1975/76 9 9 18

1976/77 14

napsal a sestavil RZ